พัฒนาชุมชนใสสะอาดจังหวัดตรัง

 

       ▶▶ การดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   ” แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2565  ” 

 


มิติที่1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส


มิติที่2 ด้านการเปิดเผยข้อมูล


มิติที่3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน


มิติที่4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรรม


มิติที่5 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน


       ▶▶  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ◀◀ 

โทร 075 218 627 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น3  ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000                 หรือ  ➢➢➢            

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)