บริการของเรา

*Trang* ปราชญ์ชุมชนจังหวัดตรังนายประเสริฐ คงหนุนบ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 7 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรง

*Trang* ปราชญ์ชุมชนจังหวัดตรังนายประเสริฐ คงหนุนบ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 7 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรง

นายประเสริฐ คงหนุน บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 7 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะความเชี่ยวชาญสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้อื่นได้ ในเรื่องการทำลูกลม

(Visited 1 times, 1 visits today)