บริการของเรา

*Trang* ปราชญ์ชุมชนจังหวัดตรังนายเชือน สงชู 46 หมู่ที่ 7 ต.นาพละ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

*Trang* ปราชญ์ชุมชนจังหวัดตรังนายเชือน สงชู 46 หมู่ที่ 7 ต.นาพละ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

นายเชือน สงชู 46 หมู่ที่ 7 ต.นาพละ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะความเชี่ยวชาญสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้อื่นได้ ในเรื่อง การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น การทำลูกลม เย็บตับจาก อนุรักษ์ป่าสาคู/พันธ์ุข้าว

(Visited 1 times, 1 visits today)