บริการของเรา

โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและแนวประชารัฐ หมู่ที่ 4 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและแนวประชารัฐ หมู่ที่ 4 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

กองทุนหมู่บ้าน บ้านหัวถนน ม.4 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ประวัติความเป็นมา

กองทุนหมู่บ้าน บ้านหัวถนน  ม.4 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ก่อตั้งเมื่อพ.ศ.2544 มีจำนวนสมาชิกกองทุนหมู่บ้านปัจจุบันจำนวน 159 คน แบ่งออกเป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจำนวน  9 คน ประธานกองทุนหมู่บ้านชื่อ นายอุดร กิจสวน และมีคณะกรรมการแบ่งออกเป็นแต่ละฝ่ายที่เป็นคณะผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ ดังนี้ 1.คณะผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ   2.คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายและจัดทำบัญชี 3.คณะผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง 4.คณะผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ

กองทุนหมู่บ้านหัวถนน ได้รับงบประมาณจัดสรรจากรัฐบาล เป็นจำนวน เงิน 500,000 บาท จากโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ หรือเรียกสั้นๆว่าโครงการประชารัฐ รัฐบาลได้มองเห็นถึงความสำคัญของกองทุนหมู่บ้านมากขึ้นรัฐบาลจึงจัดให้มีโครงการประชารัฐให้กับกองทุนหมู่บ้านเพื่อให้กองทุนหมู่บ้านทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพ การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับกองทุนหมู่บ้านที่เสนอโครงการเข้าหลักเกณฑ์และผ่านการพิจารณาก็จะได้รับงบจัดสรรจากรัฐบาล หนึ่งในกองทุนกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณจากโครงการประชารัฐคือ กองทุนหมู่บ้านหัวถนน ม.4 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้รับการจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2559 กองทุนหมู่บ้านนี้ได้เสนอโครงการน้ำดื่มประชารัฐเพราะสมาชิกองทุนหมู่บ้านและคนในหมู่บ้านจะต้องซื้อน้ำดื่มในราคาที่สูง สมาชิกกองทุนหมู่บ้านก็เลยเสนอโครงการน้ำดื่มขึ้นมาเพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนของแต่ละครัวเรือน ซื้อน้ำดื่มในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด และยังได้น้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยใช้เองในหมู่บ้าน

เป้าหมาย

สมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้รับผลประโยชน์เป็นอย่างมากเพราะสมาชิกกองทุนหมู่บ้านจะได้รับซื้อน้ำในราคาที่ถูกกว่าร้านค้าในหมู่บ้านหรือรถน้ำที่มีการจัดส่งในหมู่บ้านจากปกติที่ตามท้องตลาดขายอยู่ในราคาถังละ 12 – 15 บาท เมื่อมีโครงการนี้ขึ้นมาก็จะได้น้ำดื่มในราคา 5 บาท/ถัง เพราะสมาชิกจะมีถังใช้เองอยู่ที่บ้านก็จะมาหยอดเหรียญเติมน้ำได้ในราคาที่ถูก

ความสำเร็จของโครงการ

สมาชิกกองทุนจะได้ใช้บริการน้ำดื่มในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดหรือตามร้านค้ามากจึงทำให้สมาชิกกองทุนประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงไปได้อย่างมาก

ความคาดหวังในอนาคต/การต่อยอดโครงการ

ถ้ากองทุนหมู่บ้านได้รับการต่อยอดและรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจากรัฐบาล กองทุนหมู่บ้านจะมีการผลิตน้ำดื่มอย่างเป็นกระบวนการ มีการผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่ายแบบเป็นขวดบรรจุเพื่อส่งขายตามร้านค้า  ในหมู่บ้านหรือตามงานประเพณีต่างๆ เพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านบ้านหัวถนน

(Visited 1 times, 1 visits today)