บริการของเรา

โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ หมู่ที่ 9 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ หมู่ที่ 9 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

กองทุนหมู่บ้าน บ้านสะพานนาคบุตร ม.9 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ประวัติความเป็นมา

กองทุนหมู่บ้าน บ้านสะพานนาคบุตร ม.9 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2544 มีจำนวนสมาชิกกองทุนหมู่บ้านปัจจุบันจำนวน 100 คน แบ่งออกเป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจำนวน 9 คน ประธานกองทุนหมู่บ้านชื่อ นายกฤษฎา ไชยคงดีสวัสดิ์ และมีคณะกรรมการ แบ่งออกเป็นแต่ละฝ่ายที่เป็นคณะผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ ดังนี้  1.คณะผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ2.คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายและจัดทำบัญชี 3.คณะผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง 4.คณะผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ

กองทุนหมู่บ้านสะพานนาคบุตร ได้รับงบประมาณจัดสรรจากรัฐบาล เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท จากโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ หรือเรียกสั้นๆว่า  โครงการประชารัฐ รัฐบาลได้มองเห็นถึงความสำคัญของกองทุนหมู่บ้านมากขึ้นรัฐบาลจึงจัดให้มี         โครงการประชารัฐให้กับกองทุนหมู่บ้านเพื่อให้กองทุนหมู่บ้านทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพ  การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับกองทุนหมู่บ้านที่เสนอโครงการเข้าหลักเกณฑ์และผ่านการพิจารณาก็จะได้รับงบจัดสรรจากรัฐบาล หนึ่งในกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณจากโครงการประชารัฐคือ กองทุนหมู่บ้านสะนาคบุตร ม.9 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้รับการ จัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 กองทุนหมู่บ้านนี้ได้เสนอโครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ เพราะในพื้นที่    ของหมู่บ้านสมาชิกกองทุนหมู่บ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรปลูกยางพาราและปลูกปาล์มจึงจำเป็นที่ต้องมีการใช้รถแทรกเตอร์ในการตัดหญ้าและทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นอย่างมาก

เป้าหมาย

สมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้รับประโยชน์มากที่สุดเพราะเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เพราะถ้าสมาชิกกองทุนหมู่บ้านไปจ้างรถแทรกเตอร์นอกหมู่บ้านการคิดค่าใช้จ่ายในการทำงานต่อไร่จะสูงกว่า เช่นถ้าสมาชิกไปจ้างคนนอกหมู่บ้านสมาชิกจะได้ราคาในการตัดหญ้าอยู่ที่ไร่ละ 400 บาท แต่ถ้าสมาชิกมาใช้บริการรถแทรกเตอร์ของกองทุนหมู่บ้านสมาชิกจะได้ราคาอยู่ที่ไร่ละ 250 บาท เป็นความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน

ความสำเร็จของโครงการ

สมาชิกกองทุนจะเข้ามาใช้บริการมากขึ้นเห็นความสำคัญผลประโยชน์ของสมาชิกเอง เพื่อลดรายจ่ายได้มากในยุคเศรษฐกิจชะลอตัว

ความคาดหวังในอนาคต/การต่อยอดโครงการ

ถ้ากองทุนหมู่บ้านได้รับการต่อยอดและรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มจากรัฐบาลกองทุนหมู่บ้านจะเพิ่มหรือเปลี่ยนขนาดของรถแทรกเตอร์ให้มีขนาดแรงม้ามากขึ้นเพื่อความทนทานและแข็งแรงหรืออาจจะซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตรเพิ่มเติม  เป็นต้น

(Visited 1 times, 1 visits today)