บริการของเรา

โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและแนวประชารัฐ “ล่องแก่งบ้านเขาหลัก”

โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและแนวประชารัฐ “ล่องแก่งบ้านเขาหลัก”

โครงการล่องแก่งบ้านเขาหลัก (งบประมาณ 500,000 บาท)

กองทุนหมู่บ้าน บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

กองทุนหมู่บ้านบ้านเขาหลัก มีสมาชิกทั้งหมด 186 คน แยกเป็นชาย 64   คน หญิง 122 คน      มีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จำนวน  9  คน แยกเป็นชาย 3 คน หญิง 6 คน มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม     เพื่อเสนอและพิจารณาโครงการ เมื่อวันที่ 1 เดือนมีนาคม 2559  จำนวน 107 คน ที่ประชุมมีมติ         จัดทำโครงการล่องแก่งบ้านเขาหลัก

เหตุผลที่สมาชิกมีมติเลือกโครงการนี้

          เนื่องจากราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ประกอบกับบ้านเขาหลักมีต้นทุนทางธรรมชาติที่สวยงามทั้งด้านภูมิทัศน์และประมาณน้ำที่สามารถทำกิจกรรมล่องแก่งได้ ซึ่งได้มีการร่วมกลุ่มสมาชิกล่องแก่งขึ้น ซึ่งได้ทำการสำรวจของการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง และได้การรับรองประชาสัมพันธ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดตรังในขณะนี้

เพื่อเป็นอาชีพเสริมของชาวบ้านและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนในหมู่บ้าน และทำให้คนในหมู่บ้านมีความรักความสามัคคี จากการทำกิจกรรมร่วมกัน และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่ต้นน้ำให้อยู่คู่บ้านเขาหลักตลอดไป

คณะกรรมการได้จัดทำเอกสารขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามมติที่ประชุมและได้ดำเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ดังนี้

  1. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ได้ประชุมสมาชิกเพื่อขอมติในการดำเนินงานตามโครงการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม  2559 และได้ยื่นเสนอโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการกลั่นกรอง พิจารณาสอบทานความพร้อมของโครงการ เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2559
  2. ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการโอนเข้าบัญชีประชารัฐกองทุนหมู่บ้านบ้านเขาหลัก เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559
  3. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการและดำเนินการงานตามโครงการมาแล้ว 4 เดือน

วิธีการบริหารจัดการจัดการโครงการล่องแก่งบ้านเขาหลัก

  1. จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและดำเนินงานโครงการและจัดการบุคลากรดูแลโครงการ จำนวน 24 คน โดยแบ่งเป็น

ด้านบริหารจัดการ                  จำนวน  6  คน

ด้านบริการ                              จำนวน  9  คน

ด้านประชาสัมพันธ์                  จำนวน   3  คน

ด้านดุแลรักษาวัสดุ/อุปกรณ์        จำนวน   4  คน

ด้านบัญชี รับ – จ่าย                จำนวน   2  คน

  1. มีคณะกรรมการล่องแก่งบ้านเขาหลัก 1 ชุด ทำหน้าที่สรุปรายงานการดำเนินการให้สมาชิกทราบทุกเดือน
  2. มีการจัดทำบัญชี รายรับ รายจ่าย ของโครงการล่องแก่งบ้านเขาหลักเป็นประจำปี
  3. การสรรผลกำไร

(Visited 1 times, 1 visits today)