บริการของเรา

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จังหวัดตรัง

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จังหวัดตรัง

นายสุริยะ กิติบุญญา มอบหมายกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ประจำปี 2560 ได้แก่ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ในที่สาธารณะ รถแห่ สปอตวิทยุ ป้ายข้อความทีวีดิจิตอล

(Visited 1 times, 1 visits today)