บริการของเรา

โครงการพัฒนาผู้นำสัมมาชีพระดับตำบลด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

โครงการพัฒนาผู้นำสัมมาชีพระดับตำบลด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง มอบหมายกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนแก่ผู้นำสัมมาชีพชุมชนที่สมัครและได้รับคัดเลือกเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน และได้บรรยายพิเศษแก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งสิ้น 138 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)