บริการของเรา

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” จังหวัดตรัง ประจำปี 2560 บ้านต้นปรง หมู่ที่ 1 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” จังหวัดตรัง ประจำปี 2560 บ้านต้นปรง หมู่ที่ 1 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จ.ตรัง ลงพื้นที่ยกกองถ่ายทำการจัดรายการเวทีชุมชน หมู่บ้านชนะเลิศ จากการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับ จังหวัด ประจำปี 2560 บ้านต้นปรง หมู่ที่ 1 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ
วันนี้(8 ส.ค.60) นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้ นางอลิสรา สหวิศิษฐ์ พัฒนการอำเภอวังวิเศษ เข้าร่วมรายการเวทีชุมชน ทางสถานี โทรทัศน์ฯ ช่อง 11 จ.ตรัง ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ จนเป็นวิถีชีวิตบ้านต้นปรง จนประ สบความสำเร็จ ชนะเลิศจากการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 จุดเด่นของหมู่บ้าน นี้คือ..การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผักสวน ครัวทานเอง เหลือแล้วจึงขายในตลาดหมู่บ้านและใกล้เคียง ซึ่ง สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่เป็นอย่างดี มีครัวเรือนที่เป็น จุดเรียนรู้ในการทำเศรษฐกิจพอเพียงหลายๆ ครอบครัวในหมู่บ้าน อาทิ บ้านของ นางจุไรรัตน์ เพ็งพิศ “ 1 ไร่ 1 แสน เป็นการทำ พื้นที่ในบริเวณบ้านเป็นศูนย์เรียนรู้ในการทำนา ปลูกผักสวนครัว มะนาว ทำปุ๋ย หมัก เลี้ยงเป็ดเทศ เลี้ยงไก่ กุ้งก้ามกราม กบ ฯลฯ และบ้านนางวรรณา เพชรมาลัย ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงเป็ด เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ และผลไม้ กว่า 60 ชนิด บนพื้นที่ 40 ไร่ อีกทั้งยังเป็นฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย เปิดให้คนทั้งใน และนอกชุมชนได้เข้ามาเยี่มชม ซึ่งน่าสนใจมาก เราจะเห็น ได้ว่า..ที่บ้านต้นปรงแห่งนี้ได้เกิดการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวบ้านต้นปรง อย่างเป็นรูปธรรม เกิดเป็นมรรค เป็นผล ต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวบ้านต้นปรง อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

(Visited 1 times, 1 visits today)