บริการของเรา

มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ

มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมของผู้บริหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)