บริการของเรา

บ้านเขากอบ หมู่ที่ 1 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

บ้านเขากอบ หมู่ที่ 1 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

บ้านเขากอบมีทรัพยากรทรงคุณค่าอย่าง ถ้ำเลเขากอบ-ถ้ำมหัศจรรย์ และไม้เทพธาโร-ไม้มหัศจรรย์ รวมถึงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวในระดับสูง ทำให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย คัดเลือกบ้านเขากอบเป็นหนึ่งใน“หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ตั้งแต่ปี 2550 ตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยสนับสนุนงบประมาณการส่งเสริมกิจกรรมให้แก่หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เป้าหมาย และในปี 2558 กรมการพัฒนาชุมชน ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน ๒3,5๐๐ บาท เพื่อต่อยอดการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว “บ้านเขากอบ” หมู่ที่ ๑ ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง” คณะทำงานขับเคลื่อนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว1. นายเสน่ห์ ทองศักดิ์ ประธาน2. นายกิตติ วรรณบวรรองประธาน3. นายดำรงศักดิ์ วรรณบวรกรรมการ4. นายสัมพันธ์ พลการกรรมการ5. นายสุภาพ พลการกรรมการ6. นายเรวัฒน์ ปานทนกรรมการ7. นายอินทรวงษ์ วรณณบวรกรรมการ8. นายธวัช ชาวนากรรมการ9. นายพงศ์ สิทธิชัยกรรมการ10. นายสมพงศ์ เหมนแก้วกรรมการ11. นายประวิทย์ ศรีโภคากรรมการ12. นางคะนึงสุข พลการกรรมการผลการดำเนินงานหมู่บ้าน ในรอบปี ๒๕๕๘ มีจำนวนนักท่องเที่ยวส่วนตัวและคณะที่เข้ามาเยี่ยมชม ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา คณะครู-อาจารย์ นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน 1.จำนวนนักท่องเที่ยว 52,545 คน 2.รายได้จากการท่องเที่ยว จำนวน 3,152,520 บาท(ข้อมูลจาก อบต.เขากอบ)3.การพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่3.1 ผลิตภัณฑ์-พัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ จากผลิตภัณฑ์แกะสลักไม้เทพธาโร พัฒนารูปแบบใหม่ เช่น น้ำมันสกัดไม้เทพธาโร น้ำมันนวด ยากันยุง ฯลฯ-พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ดึงดูดน่าสนใจ 3.2 แหล่งท่องเที่ยว – การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วิทยุ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม วีดีทัศน์- การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์ 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และจีน กิจกรรม One Day One Trip เพื่อเตรียมความพร้อมสู้ AEC – จัดระเบียบด้านการท่องเที่ยว และไกด์ท้องถิ่น3.3 การอนุรักษ์-สร้างกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม-สินค้าที่ระลึกเน้นภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น หนังตะลุง งานแกะสลักไม้เทพธาโร-ศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญา3.4 ผู้นำชุมชน-อบรมไกด์ท้องถิ่น-อบรมด้านภาษาต่างประเทศ-อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว

(Visited 1 times, 1 visits today)