บริการของเรา

นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2560

นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2560

นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2560 ลงพื้นที่ 10 อำเภอ  ติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล รับฟังสภาพปัญหา อุปสรรค พร้อมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จังหวัดตรัง มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ขอขอบคุณผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมให้ข้อมูล และอำนวยความสะดวกในการติดตามครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)