บริการของเรา

จังหวัดตรังประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2560

จังหวัดตรังประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2560

วันที่ 24 ส.ค.60 เวลา 09.30 น. นายสายัณห์  อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2560  เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณที่กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอกู้ยืม ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 37 โครงการ เงิน 1,305,700 บาท และเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 65 โครงการ เป็นเงิน 12,502,000 บาทโดยมี นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ณ ห้องมรกต ศาลากลางจังหวัดตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)