บริการของเรา

จังหวัดตรังคัดเลือกผู้จัดเก็บ และผู้บันทึกข้อมูล จปฐ.ดีเด่น ประจำปี 2560

จังหวัดตรังคัดเลือกผู้จัดเก็บ และผู้บันทึกข้อมูล จปฐ.ดีเด่น ประจำปี 2560

นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง มอบหมายกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พิจารณาคัดเลือกผู้จัดเก็บ และผู้บันทึกข้อมูล จปฐ.ดีเด่น ประจำปี 2560 โดยการสัมภาษณ์ และทำแบบทดสอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)