บริการของเรา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดตรัง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดตรัง

จังหวัดตรังมีหมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนินการตามโครงการสัมมาชีพชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 266 หมู่บ้าน จาก 85 ตำบล 10 อำเภอ  โดยมีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการฯ ดังกล่าว ดังนี้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สัมมาชีพตรัง  คลิก

 

(Visited 1 times, 1 visits today)