บริการของเรา

กิจกรรมการขับเคลื่้อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (way of life)

กิจกรรมการขับเคลื่้อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (way of life)

10 ส.ค.2560 นายมานะ เทือกสุบรรณ  นายอำเภอหาดสำราญ  มอบหมา่ยให้นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอหาดสำราญ พร้อมทีมวิทยากรครู ข จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถึชีวิต (Way of life)  ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองสมาน หมู่ที่  3  ต.หาดสำราญ  อ.หาดสำราญ  จ.ตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)