โครงสร้าง/บุคลากร

This post is also available in: English (อังกฤษ)

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ฝ่ายอำนวยการ


นางสาวมะลิษา หนูมาก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(Visited 40 times, 1 visits today)