ภาพกิจกรรม

วันนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายสราวุธ แสงประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ)ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง

วันนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายสราวุธ แสงประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ)ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)