ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ที่ 5/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะติดตามการขับเคลื่อนบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ที่ 5/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะติดตามการขับเคลื่อนบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

(Visited 1 times, 1 visits today)