ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้จัดเก็บ ผู้บันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานดีเด่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นในการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูล จปฐ.ไปใช้ประโยชน์จังหวัดตรัง ปี 2560