ประกาศจังหวัดตรัง ประกวดราคาซื้อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดตรัง กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมย่อยที่ 2.1.1 จัดซื้อวัสดุอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 5 รายการ และกิจกรรมย่อยที่ 2.1.2 จัดซื้อครุภัณฑ์อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 น. รายละเอียดดังนี้

ประกาศจังหวัดตรัง ประกวดราคาซื้อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดตรัง กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมย่อยที่ 2.1.1 จัดซื้อวัสดุอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 5 รายการ และกิจกรรมย่อยที่ 2.1.2 จัดซื้อครุภัณฑ์อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 น. รายละเอียดดังนี้

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องการประกวดราคาซื้อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมย่อยที่ 2.1.1 จัดซื้อวัสดุอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 5 รายการ และกิจกรรมย่อยที่ 2.12 จัดซื้อครุภัณฑ์อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องการประกวดราคาซื้อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมย่อยที่ 2.1.1 จัดซื้อวัสดุอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 5 รายการ และกิจกรรมย่อยที่ 2.12 จัดซื้อครุภัณฑ์อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)