ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง มอบหมายกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนรับผิดชอบงานสารสนเทศในการจัดทำขอบเขตหมู่บ้านบน google map และการเก็บไฟล์ภาพบนเครือข่าย facebook ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาช

โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่าย พัฒนา ชุมชนดีเด่นและการประกวดบ้านเรือนน่าอยู่ หมู่บ้าน สะอาด ประจำปี 2559 เพื่อเข้าเข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่รางวัล สิงห์ทอง