ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย พร้อมด้วยคณะฯ ติดตามผลการดำเนินงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) และสนับสนุนการดำเนินงานสารสนเทศชุมชน ระบบเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย

นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดตรังเพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง