ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะเลิศรับรางวัลกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดและครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด และการคัดเลือกการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔

@ พช.ตรัง ประชุมสร้างความเข้าใจคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงาน การจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล”