ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้า “พริกไทยปะเหลียน” ครั้งที่ 2/2563 เพื่อชี้แจงผลการจำแนกความ แตกต่างของสายพันธุ์พริกไทยที่ปลูกในจังหวัดตรัง

ประกาศด่วน เปิดรับสม้ครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”