วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

This post is also available in: English (อังกฤษ)

แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564

ภารกิจและอำนาจหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง เป็นราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2505 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงานไว้ว่า "ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง" พันธกิจ (Mission) 1. พัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน 2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน 3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ ยุทธศาสตร์ (Strategic) 1. สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข 2. เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน 3. ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน 5. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง เปิดเขตพัฒนาครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2511 ปัจจุบันมีนายสราวุธ แแสงประสิทธิ์ เป็นผู้รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดตรัง มีข้าราชการในสังกัดทั้งสิ้น 80 คน ซึ่งปฏิบัติงานทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอในพื้นที่ 10 อำเภอ 85 ตำบล 14 เทศบาล 716 หมู่บ้าน 101 ชุมชน และตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2552 กำหนดให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1. จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนของจังหวัด 2. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด 3. กำหนด กำกับดูแลให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไป งานสารบรรณ งานพัสดุ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานการเงินและบัญชี จัดทำและประสานแผนบริหารงบประมาณแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนการจัดการ ปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกด้าน เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดำเนินงานพัฒนาชุมชนของจังหวัด วางแผนและบริหารจัดการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามงวดระยะเวลาที่ รัฐบาลกำหนด แสวงหาความร่วมมือและปัจจัยในการทำงานทุกรูปแบบจากทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มีงบประมาณ ปัจจัย ทรัพยากร สนับสนุนและเอื้ออำนวยต่อการทำงานของพัฒนาการจังหวัด ฝ่ายและกลุ่มงานได้ตลอดเวลา ให้สามารถขับเคลื่อนงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและที่กรมได้รับมอบหมายได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อำนวยในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานและให้มีกำหนดคนทดแทนได้อย่างคล่องตัว และเหมาะสมกับปริมาณงานของแต่ละกลุ่มงานและฝ่ายในแต่ละโครงการ กิจกรรม โดยเฉพาะการทำงานร่วมกันเป็นทีมข้ามกลุ่มงานและฝ่ายในแนวราบ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานพัฒนาชุมชน เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์และเผยแพร่ข่าวสารของกรมการพัฒนาชุมชนและเสริมสร้าง ความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน ภาคีการพัฒนาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์และแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มจังหวัดและจังหวัด สู่การปฏิบัติเพื่อให้สามารถกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาชุมชนของ จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดทำยุทธศาสตร์และกำหนด กรอบแนวทางการพัฒนาชุมชนระดับ จังหวัดให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดและสอดคล้องกับความต้องการของ ประชาชน ศึกษา วิเคราะห์จัดทำและบริหารแผนงาน โครงการพัฒนาชุมชนของจังหวัด ตลอดจนบริหารจัดการยุทธศาสตร์จังหวัดในส่วนที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรับ ผิดชอบตามเกณฑ์ชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ กำหนดกรอบแนวทางการประสานแผนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแก่อำเภอให้สอดคล้อง กับนโยบาย ยุทธศาสตร์รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มจังหวัดและจังหวัด นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการของจังหวัดและอำเภอ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และรายงานผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงาน โครงการของกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนประเมินสถานการณ์แวดล้อม เพื่อสะท้อนและนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงและระบบ งานพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบูรณาการยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนา ในแต่ละระดับที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและปฏิบัติงาน อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการและองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนที่เหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่และสอดคล้องกับบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาศักยภาพชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์การชุมชนและเครือข่ายองค์การชุมชนในการบริหาร จัดการชุมชน การจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน แผนชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนามาตรฐานการพัฒนาชุมชน การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ การส่งเสริมและพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน องค์กรการเงินชุมชน กองทุนชุมชน ตลอดจนการบริหารจัดการทุนชุมชน ทั้งทางด้านวิชาการ เครื่องมือการทำงานและ การปฏิบัติงานแก่อำเภอ หน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ นิเทศ ติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริม การพัฒนาชุมชนของจังหวัดและอำเภอ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุวัตถุประสงค์และบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ ประสานกรทำงานกับหน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบูรณการ การทำงานร่วมกันและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบ วิธีการจัดทำระบบสารสนเทศชุมชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เหมาะสมกับพื้นที่และชุมชน วิเคราะห์ จัดทำ บริหารจัดการและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด เพื่อให้จังหวัด หน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลที่สามารถใช้ ในการกำหนด กรอบแนวทางจัดวางยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ประสานการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล นิเทศ ติดตามผลการสำรวจข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. กชช. 2ค และข้อมูลอื่น ๆ) รวมทั้งให้บริการข้อมูลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการบูรณาการเป้าหมาย แผนงาน โครงการและบูรณาการการทำงานให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จัดทำข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนในรูปแบบสารสนเทศชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนการ จัดทำข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาระดับหมู่บ้าน ตลอดจน ประสาน สนับสนุน ส่งเสริมให้จังหวัด อำเภอ หน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนนำข้อมูลสารสนเทศชุมชนในส่วนที่เกี่ยว ข้องไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาระบบบริหารและระบบบริการข้อมูลสารสนเทศชุมชนเพื่อให้การ บริหารงานพัฒนาชุมชนตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและการบริหารการพัฒนา ในส่วนที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564

พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเอง
๒. พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้
๓. สร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

1. สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้
กลยุทธ์ 1.1 สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ
1.2 พัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชน
1.3 ส่งเสริมชุมชนและภาคีร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
1.4 พัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
1.5 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชน
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
กลยุทธ์ 2.1 เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
2.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
2.3 ส่งเสริมช่องทางตลาด
3.เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
กลยุทธิ์ 3.1 พัฒนาระบบการจัดการและการเข้าถึงแหล่งทุนชุมชน
4. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
กลยุทธิ์ 4.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อยกระดับงานพัฒนาชุมชน
4.2 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
4.3 ยกระดับภาพลักษณ์องค์กร
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง เปิดเขตพัฒนาครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2511 ปัจจุบันมีนายธรรมกร ลีลาวรกุล เป็นพัฒนาการจังหวัดตรัง มีข้าราชการในสังกัดทั้งสิ้น 75 คน ซึ่งปฏิบัติงานทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอในพื้นที่ 10 อำเภอ 85 ตำบล 14 เทศบาล 716 หมู่บ้าน 101 ชุมชน และตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2552 กำหนดให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนของจังหวัด
2. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด
3. กำหนด กำกับดูแลให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

อัตรากำลังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ( ณ เดือนพฤศจิกายน 2561)

1. พัฒนาการจังหวัด จำนวน 1 คน
2. หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย จำนวน 4 คน
3. พัฒนาการอำเภอ จำนวน 10 คน
4. นักวิชาการพัฒนาชุมชน/เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จำนวน 23 ตำแหน่ง
5. นักวิชาการพัฒนาชุมชน/เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 48 ตำแหน่ง
(Visited 14 times, 1 visits today)