โครงสร้าง/บุคลากร

This post is also available in: English (อังกฤษ)

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายสายัณห์ ชูฤทธิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายนุกูล สังฆรักษ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นายวินัย พุทธรัตนัง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายธรรมกร ลีลาวรกุล
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน

นางอนุรีย์ ปาติปาเลท
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายชำนาญ รักนิ่ม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายชนะ พรศิริวงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวธรรญพร แก้วยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ฝ่ายอำนวยการ

นางเดือนเพ็ญ ศรีเกตุ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางพรจันทร์ จริงจิตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพีชยา สมสู่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวมะลิษา หนูมาก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายสมชาย ทวิสุวรรณ์
พนักงานขับรถยนต์

(Visited 40 times, 1 visits today)