ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ตรัง ต่อยอดขับเคลื่อนงาน “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”

พช.ตรัง ต่อยอดขับเคลื่อนงาน “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”

@ พช.ตรัง ต่อยอดขับเคลื่อนงาน “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”
วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ณ ห้องจักรี ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 2 นายธรรมกร ลีลาวรกุล พัฒนาการจังหวัดตรัง นำกลุ่มพัสรดาผ้าทอมือ และนักวิชาการผู้รับผิดชอบงานฯ เข้าพบ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพื่อรายงานความคืบหน้าจากการดำเนินโครงการถ่ายองค์ความรู้การทอผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา (ขยายผล) กิจกรรมอบรมการทอผ้า(ผ้าทอมือ)
ตามที่จังหวัดตรังได้สนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ดำเนินโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การทอผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา (ขยายผล) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ การเรียนรู้เส้นใย การนำวัสดุธรรมชาติมาใช้ในการย้อมสี กระบวนการ เทคนิคการย้อมสี การเลือกชนิด ของวัตถุดิบมาใช้ในการย้อมสีเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับกระบวนการทอผ้าไหมสีธรรมชาติ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาลวดลายผ้า ให้มีความหลากหลาย และพัฒนาลายผ้าพระราชทานลายนารีรัตนราชกัญญาให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น ซึ่งดำเนินการในระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 13 ตุลาคม 2565 รวมระยะเวลา 18 วัน ณ ที่ทำการกลุ่มพัสรดาผ้าทอมือ หมู่ 8 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามรถด้านการทอผ้าจากกลุ่มแต้มตะกอ นายชญทรรศ วิเศษศรี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติการทอผ้าให้แก่สมาชิกกลุ่ม
#“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#Big Data
#Click ชุมชน
@ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง
(Visited 1 times, 1 visits today)