ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส

ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส

@พช.ตรัง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และเขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน โดยมี นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กล่าวรายงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจในปี พ.ศ. 2565 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนปฎิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ตลอดจนปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา) และพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (พังงา ภูเก็ต ตรัง กระบี่ ระนอง สตูล) วันที่ 18 กันยายน 2565 เป็นวันแรก โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด , ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่มงาน , พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด
สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันนี้ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กรุณาให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ”
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง โดย นายธรรมกร ลีลาวรกุล พัฒนาการจังหวัดตรัง ได้นำบุคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอและผู้แทน ทั้ง 10 อำเภอ และนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน
#“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#Big Data
#Click ชุมชน
@ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรั
(Visited 1 times, 1 visits today)