ข่าวประชาสัมพันธ์

สพอ.วังวิเศษ จ.ตรัง >>ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

สพอ.วังวิเศษ จ.ตรัง >>ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

สพอ.วังวิเศษ จ.ตรัง
>>ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
>>วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 -11.00 น. นางดวงจันทร์ หมานละงู พัฒนาการอำเภอวังวิเศษ มอบหมายให้นางสาวกัลยรัตน์ เทพนิมิตร อาสาพัฒนาประจำตำบลวังมะปรางเหนือ พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อ.วังวิเศษ ร่วมกับนายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ
>>ในการลงพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อตรวจดูความถูกต้อง เรียบร้อย และครบถ้วนของปริมาณงานขุด ก่อนส่งงานและตรวจรับงานในลำดับต่อไป
ณ แปลง นายสมพร พรหมทิพย์ หมู่ที่ 9 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
(Visited 1 times, 1 visits today)