ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ตรัง จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Zoom

พช.ตรัง จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Zoom

พช.ตรัง จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Zoom
>>วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายธรรมการ ลีลาวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาววะดี จักรราช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายชำนาญ รักนิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนบริหารงานพัฒนาชุมชน จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนขังหวัดตรัง และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom โดยสรุปได้ ดังนี้ 1.การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ประจำปี 2564 2. สรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 3.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 4.การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีฯ” 5.การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 6.การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ในตลาดออนไลน์ 7.พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8.การจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัด
>>โดย มีพัฒนาการอำเภอ ทั้ง 10 อำเภอและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดตรัง
#ทำตรังให้ดังกว่าเดิม                                                                                                                                                                                        @ภาพ/ข่าว โดย กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)