ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ตรัง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

พช.ตรัง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

>วันที่ 11 พฤษภาคม 2564เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ และบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิด (D-HOPE) ตลอดจนมอบแนวทางการดำเนินงานฯ แก่ผู้แทนชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อการสร้างเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป้าหมาย ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมฯ ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
ในการนี้ นายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางสาวการะเกตุ ถาวร นักวิชาการผู้รับผิดชอบงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวศิริรัตน์ เถาธรรมพิทักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังวิเศษ และผู้นำชุมชนหมู่บ้านเป้าหมาย เข้าร่วมรับฟังร่วมประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง
มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. ชี้แจงการดำเนินงานโครงการ โดย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี
2. บรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
3. บรรยาย เรื่อง การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาล โดย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
4. บรรยาย เรื่อง มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย นางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคุเทศก์ จาก กรมการท่องเที่ยว
5. บรรยาย เรื่อง สร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวสู่ธุรกิจท่องเที่ยว โดย นายสมศักดิ์ บุญคำ จาก บ.โลเคิล อไลค์ จำกัด

#ทำตรังให้ดังกว่าเดิม

@ภาพ/ข่าว โดย กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)