ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ตรัง ประชุมกลั่นกรองโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

พช.ตรัง ประชุมกลั่นกรองโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

>วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานกลั่นกรองโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลกลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 โดยมี นายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดตรัง นางสาววะดี จักรราช ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมกลั่นกรองข้อเสนอโครงการฯ โดยกำหนดโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ดังนี้
1.เสริมสร้างมูลค่าสืบสานภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ผ้าตรัง วงเงิน 1,776,525 บาท
2.โครงการเสริมสร้างและพัฒนามูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP TRANG วงเงิน 3,243,960 บาท
3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตรัง ให้ดังกว่าเดิม เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคม วงเงิน 3,270,100 บาท
4.พัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ยากจนเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustaianble Development Goals (SDGs) มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจน ความมั่นคงทางด้านอาหาร การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบชี้เป้าโดยการใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP วงเงิน 12,102,600 บาท

#ทำตรังให้ดังกว่าเดิม

@ภาพ/ข่าว โดย กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)