ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับจังหวัดและที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2564
วันนี้ (22 ก.พ. 2564) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับจังหวัดและที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน สารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดตรัง ในฐานะเลขานุการ นำเสนอข้อมุลและชี้แจงโครงการโคก หนอง นา โมเดล ซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาล ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เห็นชอบและอนุมัติแผนงาน/โครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในรอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎี ใหม่ ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ ต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับตำบล และระดับครัวเรือน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 2019
จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริหารงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดตรัง เพื่อบูรณาการการทำงานและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดให้ประสบความสำเร็จ สามารถเป็นพื้นที่เรียนรู้ของประชาชนใน การพัฒนาและยกระดับ คุณภาพชีวิตได้ ” โดยมีครัวเรือนเป้าหมายจังหวัดตรังที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 อำเภอ 58 ตำบล 149 ราย งบประมาณ 13,419,200 บาท (สิบสามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่น เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) จำแนกเป็น ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 86 ราย และขนาดพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 63 ราย
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นาโมเดล แก่ครัวเรือนเป้าหมายเพื่อให้สามารถเป็นต้นแบบ
กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตำบล และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับครัวเรือน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบแปลนครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 149 ครัวเรือน . กิจกรรมที่ 3 สร้างงานสร้างรายได้รายเดือนให้แก่เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ผลการดำเนินการจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการจ้างงานในพื้นที่ ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับครัวเรือนแล้ว จำนวน 58 ตำบล ๆ ละ 2 คน รวม 116 คน
ซึ่งในวันนี้ได้พิจารณาการออกแบบและรับรองแปลนของครัวเรือนเป้าหมายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมตามภูมิสังคมของครัวเรือนอีกด้วย
“ทำตรัง ให้ดังกว่าเดิม”

(Visited 1 times, 1 visits today)