ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้า ด้านการผลิตและด้านการแปรรูป ปลิงทะเลขาวและปูนิ่มที่ห้องประชุมลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรังโดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานการประชุม

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้า ด้านการผลิตและด้านการแปรรูป ปลิงทะเลขาวและปูนิ่มที่ห้องประชุมลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรังโดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานการประชุม

#…วันนี้(อังคารที่ 12 มกราคม 2564) บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้า ด้านการผลิตและด้านการแปรรูป ปลิงทะเลขาวและปูนิ่มที่ห้องประชุมลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรังโดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานการประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประมงจังหวัดตรัง อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง พาณิชย์จังหวัดตรัง พัฒนาชุมชนจังหวัดตรังและหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรังฯนำเสนอในรูป powerpoint โดยแบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น 2 ส่วนคือด้านการผลิตและด้านการแปรรูปปลิงทะเลขาวและปูนิ่มดังนี้
**ในด้านการผลิต มี 2 โครงการคือ
1.โครงการระบบปิดสำหรับการเพาะพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อนของปลิงทะเลขาวบนบกแบบครบวงจร ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้บรรลุผลสำเร็จในระดับหนึ่งคือสามารถกระตุ้นผสมเทียมประสบผลสำเร็จเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องการอนุบาลให้มีเปอร์เซ็นต์รอดสูง
2.โครงการเพาะเลี้ยงปลิงขาวเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยววิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน บ้านแหลมไทรและบ้านทุ่งทอง ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โครงการนี้อยู่ระหว่างการรออนุมัติ แต่อย่างไรก็ตามโครงการนี้ประสบปัญหาในเรื่องของการใช้พื้นที่สำหรับการทำคอกในทะเลและการเลี้ยงในรูปกระชัง
**ในด้านการแปรรูป มี 2 โครงการคือ
1.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนิ่มและปลิงทะเลขาวด้วยเทคนิคการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง(Freeze -drying technology) โครงการนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้ทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรังนำร่อง “ปูนิ่มแปรรูปพร้อมบริโภค”ซึ่งทางสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้สร้างตัวอย่างต้นแบบปูนิ่มแปรรูปเพื่อบริโภคได้แล้วนั้นให้นำมาทดลองตลาดผู้บริโภคชอบรสชาติแบบใด ส่วนปลิงทะเลแปรรูปพร้อมปรุงให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าการผลิตและการอนุบาลตัวอ่อนประสบผลสำเร็จ
2.โครงการพัฒนาอาหารทะเลมูลค่าสูงในพื้นที่ภาคใต้ : ปลิงทะเลขาว รวม 6 โครงการ ซึ่งทางสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหารได้ยื่นขอสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(สวก. :องค์การมหาชน) ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอนุมัติคาดว่าจะทราบผลการอนุมัติภายในวันที่ 20 มกราคม 2564
ในการประชุมครั้งนี้ นายลือพงษ์ อ๋องเจริญ ประธานกรรมการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรังฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันที่ 29 มกราคม 2564 ทางสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จะนำต้นแบบตัวอย่างปูนิ่มแปรรูปพร้อมบริโภคและตัวอย่างต้นแบบปลิงทะเลขาวแปรรูปพร้อมปรุง อย่างละ 2 ชนิดมาทำการเปิดตลาดที่จังหวัดตรัง โดย Sub – Agentเข้าร่วมประชุมด้วย บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรังฯได้เสนอให้มีการประชุมในวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.30 นที่ศาลากลางจังหวัดตรัง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง(นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา)เห็นชอบด้วยและมอบหมายให้บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรังฯรับไปดำเนินการ
@…นส. รัตน์พิมล ภคพันธ์ุนุรักษ์
เจ้าหน้าที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรังฯ สรุปรายงานการประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)