ข่าวประชาสัมพันธ์

“พัฒนาจังหวัดตรัง ให้ดังกว่าเดิม”
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง(at)
(@) นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี รก.พัฒนาการจังหวัดตรัง นางอนุรีย์ ปาติปาเลท ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานฯ และพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตรัง ร่วมประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับืติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบ Video conference วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
-ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดตรัง อยู่ลำดับที่ ๙ ของประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)
-งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๔ กรมฯ กำหนดการเบิกจ่ายไว้ดังนี้
-ไตรมาส ๑ ร้อยละ ๓๒
-ไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๔
-ไตรมาส ๓ ร้อยละ ๗๗
-ไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๐๐
กรมฯ สั่งการ ให้จังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามไตรมาส และเป้าหมายที่กำหนด…ฯลฯ

(@) Change For Good
(#)CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
(#)พช. ตรัง
📸 ภาพ/ ข่าว โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)