ข่าวประชาสัมพันธ์

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

วันนี้ (22 พ.ย.2562) เวลา 09.30 น. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้อง ประชุมมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยมี นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดตรัง รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท สตรีจังหวัดตรัง มีประเด็นแจ้งให้ทราบแผนการดำเนินงาน และแผน การใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ การชำระเงินคืนของลูกหนี้ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 และเรื่องที่ประชุมเสนอ ให้พิจารณาให้ความเห็น ชอบโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 19 โครงการ จำนวน เงิน 3,402,900 บาท และโครงการเงินอุดหนุน จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,422,900 บาท
ข่าวโดย กลุ่มงานสารสนเทศ ep76

(Visited 1 times, 1 visits today)