ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรสตรีระดับภาค ส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรสตรีระดับภาค ส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน

วันนี้(28 ธ.ค.59) เวลา 13.00 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรสตรีระดับภาค ส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ระหว่างวันที่ 28-29 ธ.ค.2559 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมืองตรัง โดยมี นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน ซึ่งผูู้เข้าประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับภาคและระดับจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 56 คน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสตรีจังหวัดละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน ในการประชุมครั้งนี้ได้จัดให้มีการระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้จัดให้มีการทัศนศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 ณ บ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง และ กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี อ.นาโยง อีกด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)