ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2560

ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2560

วันนี้ นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรังมอบหมายนายสราวุธ แสงประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธาน ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)