บริการของเรา

หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดตรัง ปี 2560

หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดตรัง ปี 2560

นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง มอบหมายนายสราวุธ แสงประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางสาวรัชฎ์รมัย สายาลักษณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสรุปผลการดำเนินงานฯ ณ บ้านลำขนุน หมู่ที่ 8 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)