บริการของเรา

บ้านลำขนุนต้อนรับคณะนักศึกษามาดูงานไร่นาสวนผสม

บ้านลำขนุนต้อนรับคณะนักศึกษามาดูงานไร่นาสวนผสม

บ้านลำขนุน โดยนายหนูอิ่ม  ปานนิล ต้อนรับคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร มาศึกษาดูงานไร่นาสวนผสม พลังงานชุมชนตำบลนาชุมเห็ด และภูมิปัญญา ลำขนุน การแกะสลักรูปหนังตะลุง ณ ศูนย์เรียนรู้ไรนาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน บ้านลำขนุน หมู่ที่ 8 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง หนึ่งในรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ของหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดตรัง ปี 2560

(Visited 1 times, 1 visits today)