ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอหาดสำราญ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงกาสนับสนุนคณะอนุกรรมกาหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสันหลังมังกรนิล อำเภอหาดสำราญ โดยมีนางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอกล่าวรายงานความเป็นมาวัตถุประสงค์ของโครงการ

การฝึกอบรมโครงการท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชยระดับอำเภอ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโยง ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2561 ณ ร้านเค้กขนิษฐา โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พัฒนาการจังหวัดตรัง มอบหมายนายสราวุธ แสงประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มยอดขายด้วยการตลาดดิจิทัล (Selling Up with Digital Marketing) โดยใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดตรัง” มีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิด ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมืองตรัง

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พัฒนาการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายธรรมกร ลีลา​ วรกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม/ ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดผู้รับผิดชอบงานกองทุน พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมรับฟังการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบ ประมาณ 2561 ผ่านระบบ Video Conference

นายวีรศักดิ์ ศรีจันทร์งาม พัฒนาการอำเภอ ห้วยยอดมอบหมาย นายธนิต อินสุวรรณ์ จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิการจัดทำแผนชุมชน ด้านโอทอปและท่องเที่ยว บ้านห้วยนาง ม.2 ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โดยทีมวิทยากร ตรังโอทอปเทรดเดอร์

นายสกุล ดำรงเกียรติกุล นายอำเภอนาโยงมอบหมายให้นางอรนุช ทองแกมแก้ว จัดกิจกรมมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชนด้านโอทอปและการท่องเที่ยว บ้านช่อง ม.1ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พัฒนาการจังหวัดตรัง มอบหมายนายนุกูล สังฆรักษ์ ร่วมกิจกรรมแถลงข่าว ตรังยุทธจักรความอร่อยกับหมูย่างและขนมเค้กจังหวัดตรัง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2561 ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสันตรัง โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล เป็นประธานในการแถลงข่าว

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านยูงงาม หมู่ที่ 1. ต.โพรงจระเข้ และหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) บ้านลำขนุน หมู่ที่ 8 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว โดยมี. นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พัฒนาการจังหวัดตรังและนายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอย่านตาขาว ให้การต้อนรับ