ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พัฒนาการจังหวัดตรัง จัดฝึกอบรมโครงการ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) โดยมี ดร.ปรีดี โชติช่วง อดีตรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นวิทยากร

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พัฒนาการจังหวัดตรัง พบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจ และชื่นชม การทำงานของทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตรัง ในการขับเคลื่อน งานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน และงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ( Village) โดยมี นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พัฒนาการจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 หมู่บ้าน 5 อำเภอ

นายประพันธ์ วรรณบวร พัฒนาการอำเภอนาโยงพร้อมด้วยนางสาวรัตนา บัวแก้ว พัฒนากรประสานงานตำบลโคกสะบ้า ดำเนินการโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพ ข้อมูลจปฐ. ปี 2561 ตำบลโคกสะบ้า

นายสราวุธ แสงประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ระดับจังหวัด ติดตามสนับสนุนและคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างดีเด่น

นายสราวุธ แสงประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ระดับจังหวัด ติดตามสนับสนุนและคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างดีเด่น

ายสราวุธ แสงประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนพร้อมทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ระดับจังหวัด ติดตามสนับสนุนและคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างดีเด่น