ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้(29 ม.ค.) เวลา 09.30 น. นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่า ราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสาน และ ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดตรัง (คสป.ตรัง) ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5

วันที่ 25 ม.ค.61 เวลา 09.00 น. ที่ห้องศรีตรัง ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดตรัง นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับ จังหวัด ครั้งที่ 3/2561

ที่นี่ จังหวัดตรัง เมืองแห่งคถุณภาพชีวิตที่ดี และยั่งยืน @วันนี้(23 ม.ค.61) เวลา 09.00 น. นายสราวุธ แสงประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย หนก./ฝ่าย/นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนา ชุมชน ครั้งที่ 1/2561 ผ่านทางทีวี พช.

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง จัดประชุม โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียน โดยมี นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีฝึกอบรม

นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเพิ่มทักษะ ด้านกฏหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรี พร้อมให้แนวทางในการดำเนินงาตนกองทุนพัฒนา บทบาทสตรี กลุ่มเป้าหมาย