ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจักรพงษ์ รัชนีกุล นายอำเภอปะเหลียน มอบหมายให้ชุดขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จ.ตรังดำเนินการจัดเวทีประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน