ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสราวุธ แสงประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดตรัง และคณะทำงานระดับจังหวัด ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี 2561

นายสราวุธ แสงประสิทธิ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดตรัง เข้าอบรมโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขยายผลตามแนวพระราชดำริ และหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการฯ ประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบVideo conference