ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรังเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย ปี 2563 ระหว่างจังหวัดตรัง กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง