ข่าวประชาสัมพันธ์

นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจ ราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานคณะกรรมการประกวดโครงการ ชุมชน OTOP นวัตวิถี พร้อมด้วย นายอำนวย ศรีระแก้ว ผอ.ศูนย์ศึกษา และพัฒนาชุมชนยะลา และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อพิจารณา คัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านท่าด่าน หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจ ราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานคณะกรรมการประกวดโครงการ ชุมชน OTOP นวัตวิถี พร้อมด้วย นายอำนวย ศรีระแก้ว ผอ.ศูนย์ศึกษา และพัฒนาชุมชนยะลา และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อพิจารณา คัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พัฒนาการจังหวัดตรัง ประชุม​เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน OTOP นวัตวิถี เพื่อหารือและเตรียมการจัดกิจกรรมการเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวเกี่ยวกับภาคธุรกิจระดับจังหวัด ภายใต้ชื่องาน “งานเปิดเรือน เยือนตรัง” ระหว่างวันที่ 20-22 ก.ย.2561

นายสกุล ดำรงเกียรติกุล นายอำเภอนาโยง ประธานอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ นผต.ระดับอำเภอ ร่วมกับแกนนำชุมชนท่องเที่ยว โอทอป นวัตวิถี ณ ห้องประชุมอำเภอนาโยง ตามโครงการสนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ