โครงสร้าง/บุคลากร

This post is also available in: English (อังกฤษ)

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์
พัฒนาการจังหวัดตรัง

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายสราวุธ แสงประสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
การพัฒนาชุมชน

นายสายัณห์ ชูฤทธิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายนุกูล สังฆรักษ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นายวินัย พุทธรัตนัง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายธรรมกร ลีลาวรกุล
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน

นางอนุรีย์ ปาติปาเลท
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายชำนาญ รักนิ่ม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวการะเกตุ ถาวร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายชนะ พรศิริวงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวธรรญพร แก้วยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายบุญยงค์ ภาคสุริยัน
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชน

นายนุกูล สังฆรักษ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจริยา คงตุก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางศิริรัตน์ ไพสมบูรณ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ฝ่ายอำนวยการ

นางเกษร แสงประสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางเดือนเพ็ญ ศรีเกตุ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางผกาวัลย์ น้ำแก้ว
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางพรจันทร์ จริงจิตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพีชยา สมสู่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวมะลิษา หนูมาก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


นายสมชาย ทวิสุวรรณ์
พนักงานขับรถยนต์

(Visited 40 times, 1 visits today)