ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมการวันสตรีสากล

ประชุมเตรียมการวันสตรีสากล

เตรียมการจัดงาน “ชุมนุมสตรีจังหวัดตรัง” เนื่องในวันสตรีสากล ครั้งที่ 35 ประจำปี 2563 เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม
วันนี้ 3 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง นางสวาทวรรณ มนัสนิโลบล ประธานคณะ กรรมการสตรีจังหวัดตรัง(กพสจ.) พร้อมด้วย นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดตรัง นายธรรมกร ลีลาวรกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรี ระดับจังหวัด/ระดับอำเภอทุกอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงานสตรี ร่วมประชุมเพื่อหารือและเตรียมความพร้อม ในเรื่องการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
องค์กรสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากลและเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกจัดกิจกรรมเพื่อร่วม เฉลิมฉลองและรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรี เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค การพัฒนา และสันติภาพรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพและการนำไปสู่การ ทบทวนความก้าวหน้าในการดำเนินงานเพื่อสิทธิที่เท่าเทียมกันของหญิงและชายในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ตลอดจนสิทธิ มนุษยชนของสตรี และในปี 2563 นี้ จังหวัดตรัง โดย คณะกรรมการ พัฒนาสตรีจังหวัดตรัง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ได้กำหนดจัดงานวันสตรีสากล ขึ้น เพื่อให้สตรีได้รวมพลังร่วมกัน ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสตรีให้มี คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น และเป็น การยกย่องประกาศเกียรติคุณ เชิดชู เกียรติแก่ผู้นำสตรีที่ทำคุณ ประโยชน์ต่อส่วนรวม
Cdd​ trang/ภาพ-ข่าว…

(Visited 1 times, 1 visits today)