ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

>ตรังเมืองคุณภาพชีวิตที่ดี และยั่งยืน>>>
พช.ตรัง ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างพัฒนาการจังหวัด และหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงาน ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน และวางแผนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานฯ , หัวหน้าฝ่ายฯ , พัฒนาการอำเภอ , เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จังหวัด / อำเภอ และ อสพ. รวมทั้งสิ้น 76 คน โดยมี นายธรรมกร ลีลาวรกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ และ นางสาววะดี จักรราช หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ได้ร่วมพูดคุยเพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงทำความเข้าใจ แนวทางการขับเคลื่อนข้อตกลงตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายการประเมินการปฏิบัติราชการให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัดทุกคน
การดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เป็นตัวชี้วัดที่ทางผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จึงจำเป็นที่บุคลากรทุกคนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และเป็นส่วนร่วมรับผิดชอบให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเน้นย้ำการขับเคลื่อนงานตามนโยบายอธิบดีฯ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนเพื่อประโยชน์ต่อประชาชน นายสุวิทย์ กล่าว

Cdd Trang/ภาพ-ข่าว…

(Visited 1 times, 1 visits today)