ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

>>ตรังเมืองคุณภาพชีวิตที่ดี และยั่งยืน>>>
พช.ตรัง จัดกิจกรรมอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
วันนี้ นายขจรศักดิ์ ศิริโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” กิจกรรมอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563 โดยมี นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดตรัง กล่าวรายงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและชุมชนอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพและบริบทของชุมชน โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี หน.กง.หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ นายธรรมกร ลีลาวรกุล หน.กง. ส่งเสริมฯ พร้อมทีมงาน นวก.พช.จังหวัด และวิทยากรภายนอก “ครูเชาว์ เขาทะลุ” เป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ พอเพียง การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน กลุ่มเป้าหมายที่ได้ รับการคัดเลือกเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 90 หมู่บ้าน ๆ ละ 2 คน รวม 180 คน ประธานชมรมผู้นำอาสา พัฒนาชุมชน ระดับอำเภอหรือผู้แทนอำเภอละ 1 คน รวม 10 คน รวม กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 190 คน ณ โรงแรมธรรมรินทร์ อ.เมืองตรัง จังหวัดตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)