ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม

โครงการนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม

ตรังเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และยั่งยืน
วันที่ 31 มกราคม 2563
นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานโครงการนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม ระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีนายธรรมกร ลีลาวรกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการขับเคลื่อนงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ทั้งนี้ได้มีข้อตกลงร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสนับสนุนโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทั้งการตลาดสินค้า Otop ชุมชนท่องเที่ยวOtop นวัตวิถีตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน
การร่วมกันปฎิบัติภาระกิจตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าว มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามความร่วมมือ
กลุ่มงานสารสนเทศชุมชนep 169…

(Visited 1 times, 1 visits today)