ข่าวประชาสัมพันธ์

ย้อนวันวานบ้านเขาหลัก ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน

ย้อนวันวานบ้านเขาหลัก ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน

>> ตรังเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และยั่งยืน<<<
>> ย้อนวันวานกับการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/หมู่บ้าน Otop นวัตวิถี/หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
นายสวัสดิ์ ขุนนุ้ย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำการพัฒนาหมู่บ้าน กล่าวว่า” ในชีวิตการพัฒนาหมู่บ้านนั้น ถึงแม้ตนเองจะสังกัดกรมการปกครองในฐานะผู้นำท้องที่ แต่ตัวเองที่มีร่างเป็นราชสีห์ แต่หัวใจเป็นนักพัฒนาชุมชน” เพราะจากการทำงานที่ผ่านมานั้นแนวทางการทำงานของกรมการพัฒนาชุมชนคือกระบวนงานที่สามารถตอบโจทย์ ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การพัฒนาหมู่บ้านที่สามารถเดินไกลมาถึงทุกวันนี้ ก็เพราะยึดแนวทางของกระบวนงานพัฒนาชุมชน และมีพี่เลี้ยงที่แสนดี คือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง เพราะกระบวนการทำงานของกรมการพัฒนาชุมชน ถ้าเป็นพ่อค้าก็มิใช่ประเภท เหมาสวน หรือเหมาเข่งมาวางขาย แต่สอนงานกระบวนการและการเรียนรู้อย่างมีระบบ ที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนได้อย่างแท้จริง
นายสวัสดิ์ ขุนนุ้ย ยังได้กล่าวอีกว่า ในการที่ตนเองได้ประสบความสำเร็จ และสามารถคว้ารางวัลจากการประกวดมากมาย ทั้งระดับจังหวัด/ภาค/ประเทศ พื้นฐานในการที่จะต่อยอดสู่การพัฒนา คือ การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ที่สร้างจิตสำนึก ทัศนคติที่ดี และความรักความสามัคคีและการมีส่วนร่วม โดยการเริ่มต้นจากกลุ่มคนหัวไวใจสู้ ทำเป็นแบบอย่าง ให้คนในชุมชนได้เรียนรู้จากห้องเรียนที่มีชีวิต ทดลอง ลองผิดลองถูก จนเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน ทำให้คนในชุมชน พร้อมที่จะทำงาน เป็นการระเบิดมาจากภายใน ตรงกับความต้องการของชุมชน จนได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบของหลายหน่วยงาน
สำหรับพวกเราพี่น้องชาวพัฒนาชุมชน ผู้ปิดทองหลังพระ ที่มีจิตใจเสียสละ ทำงานที่ได้กำไรให้ชีวิตทุกวัน คือผลบุญที่ทำให้คนหรือชุมชนมีความสุข แก้ไขปัญหาความยากจน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชาวบ้าน ขอให้มีหัวใจที่เข้มแข็ง ค้นหา ค้นพบ และลงมือทำด้วยหัวใจที่เบิกบานและมีความสุข ตามแนวทางคำขวัญพระราชทาน”พัฒนา คือสร้างสรรค์”
กลุ่มงานสารสนเทศ พช.ตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)