ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรังเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย ปี 2563 ระหว่างจังหวัดตรัง กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง

ตรังเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย ปี 2563 ระหว่างจังหวัดตรัง กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง

ตรังเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน

วันที่ 14  มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.จังหวัดตรังโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย ปี 2563 ระหว่างจังหวัดตรัง กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง จำนวน 100 องค์กร ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 แห่ง เทศบาลนคร จำนวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จำนวน 1 แห่ง เทศบาลตำบล จำนวน 20 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 77 แห่ง ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธี และนายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดตรัง ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ปี 2563 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

ด้วยรัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะนำพาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใน  20 ปี  ซึ่งกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจที่สำคัญในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชน  ทั่วทุกพื้นที่ โดยกรมการพัฒนาชุมชน และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นับเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม

เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย  ภายใต้การดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดตรัง ซึ่งน้อมนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น สู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดตรัง  ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง    จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน ซึ่งมีสาระ ดังนี้

                   1 ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนและท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้จนเป็นวิถีชีวิตให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน

                    2 สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี     พันปีหลวง โดยการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทย ศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่ ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและเป็นความชื่นชมของชาวต่างชาติ

                   3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่อยู่ในท้องที่/ท้องถิ่น  มาพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค     ในทุกระดับ ทั้งนี้ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น อันนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  ระดับครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชนและท้องถิ่น

4 ร่วมกันติดตาม/ประเมินผล เพื่อปรับปรุง พัฒนาต่อยอดเพื่อเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5 ประกาศหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน กลุ่ม/องค์กร หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ ในการส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จนเป็นวิถีชีวิต   อกลักษณ์โดดเด่นตามบริบทของพื้นที่

การรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง และการส่งเสริมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นตามบริบทของพื้นที่ และเกิดผลเป็นรูปธรรม   โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ให้แนวทางในการดำเนินงานโดยให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังได้กำหนดตัวชี้วัดในการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโยบายให้เป็นรูปธรรม และติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางและมีการขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าวโดยกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน Ep 148

 

(Visited 1 times, 1 visits today)